Skip to main content

Doelstelling

De Voetgangersbeweging wil de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer in de spotlights zetten. De Voetgangersbeweging streeft ernaar een zodanige positie te verwerven dat zij door de overheid als serieuze partij wordt gezien bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid en bij het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke omgevingsplannen en verkeersplannen. Daartoe zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties op het gebied van langzaam verkeer.

Het doel van de Voetgangersbeweging Nederland is:

  • Het behartigen van de belangen van voetgangers in zijn algemeenheid, daarbij inbegrepen de inclusieve verplaatsing van mensen met een beperking, voor zover zij zich verplaatsen te voet al dan niet met een hulpmiddel zonder motor. 

  • Het bewerkstelligen van erkenning van de voetganger als volwaardige deelnemer in het verkeerssysteem, zowel in juridische zin als praktische zin.

  • Het stimuleren van het prominent in het beleid opnemen van lopen als meest duurzame en gezonde vorm van mobiliteit, een en ander als onderdeel van integraal omgevingsbeleid van overheden, wegbeheerders en bedrijven.
  • Het behartigen van de veiligheid van voetgangers in het verkeer en in de openbare ruimte voor alle vormen en motieven van verplaatsing. Dit betreft zowel de objectieve als de gevoelsmatige verkeersveiligheid en sociale veiligheid.
  • Het creëren van een aantrekkelijke ruimtelijke omgeving die mensen stimuleert tot lopen en wandelen, als basisbehoefte voor menselijke sociale contacten en als belangrijke bijdrage aan een gezonde en leefbare  woon- en werkomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen.  

Voetgangersbeweging, stappen in de juiste richting